Fleece Inn, Bretforton April 2010

Gordon begins his performance.
Photo © Sue Holton